Иновация

 

Иновация

„Изразът „учим децата“ в нашето училище е почти забранен. Децата в пълния смисъл се учат, тоест учат сами себе си. ”

ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ – Бургас е включено в първия списък на иновативните училища в страната, приет с решение № 391 / 17.07.2017 г. на Министерски съвет.

Иновацията е успешно въведена в предварително планирания период от четири години и въвеждането и е изцяло обвързано с постигнатите резултатите от стратегическите цели,  реализиращи визията на училището.

Основната цел на иновацията беше постигане на по-високо качество на образование чрез създаване на подобрена образователна Монтесори среда и нов модел на управление и обучение, осигуряващи условия за формиране на универсални учебни действия у учениците чрез:

Придобиване на специфични компетенции на учителите;

Изработване на нови дидактически материали като част от образователната Монтесори среда.

Въвеждане на иновативен модел на обучение, в който са включени всички участници в процеса: ученици, учители, родители и ръководството.

В резултат от цялостния иновативен процес Иновацията е въведена и успешно се прилага при формирането у ученика на универсални учебни действия – способността обективно да открива знания и самостоятелно да формира умения, които му липсват за решаване на актуални за него задачи.