НИЕ СМЕ ПЪРВОТО МОНТЕСОРИ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас

ОБУЧЕНИЕ - Начално училище

Методите, чрез които се реализира образователната стратегия в началното училище включват традиционни и реформаторски идеи, които са взаимно свързани и балансирани.

Учебните програми съчетават задължителната общообразователна подготовка и уникалната педагогическа система за свободно възпитание на децата в специално подготвена развиваща среда на д-р Мария Монтесори, която осигурява на всяко дете възможност за самообучение и саморазвитие .

Методологията Монтесори събужда интерес към учене и разбиране на абстрактни понятия, чрез използването на специални монтесори материали в ранните години и "учене чрез правене" в началното училище.

Обучението в ЧНУ«Д-р Мария Монтесори»   се осъществява на следните нива:

• Задължителен общообразователен минимум, залегнал в програмата на МОН;

• Интердисциплинарна учебна програма съобразена с педагогическата система на Д-р Мария Монтесори, акцентираща на значението на опита и сетивно-базираното обучение с цел генериране на интерес в класната стая и в живота извън нея.

• Индивидуално темпо на обучение за всяко дете и възможност за задълбочено изучаване на предмет по избор.

• Допълнителни часове по английски език, музика, изобразително изкуство, проектни дейности.

Класове:

В началното училище се обучават деца в първи, втори, трети и четвърти клас.

Обучението по основните предмети в първи и втори клас - български език, математика, роден край и околен свят преминава под формата на свободна работа в подготвена среда. Тук се съхранява приемствеността между доучилищното и училищното обучение. Възрастта от 7 до 9 години е преходна от предметното към абстрактното мислене. За да се обезпечи плавния преход през този период на децата са необходими пособия, позволяващи максимално включване в процеса на обучение на всички функции на възприятието - двигателни, зрителни, слухови.

Множеството интересни образователни пособия са в свободен достъп за децата в учебното пространство. Детето има възможност да избере тази дейност, която е най-близо до актуалните за него задачи и потребности. И може да се връща към нея толкова пъти, колкото поиска и докато не удовлетвори своя интерес.

Една от важните задачи на този етап на обучение е изработването и усвояването от децата на правилата на съвместната дейност в училище, когато всеки се занимава със своята работа и не пречи на околните, отнася се с отговорност към всичко, което го заобикаля. Децата се учат да следят за времето и отбелязват в свой дневник ежедневната си занятия. С децата работят двама учители. Те провеждат индивидуални уроци в рамките на задължителните образователни изисквания.

В трети и четвърти клас при изучаването на български език, математика, човек и общество и човек и природа за всеки от предметите има специален стелаж с учебни помагала. Това е продължение на идеята за образователна среда, която се използва в предучилищното обучение и в първи и втори клас. В тази възраст децата преминават на абстрактно ниво, затова в средата има по-малко предметни материали и повече текстови, и все повече самостоятелна работа с учебници и учебни помагала. Образователната среда отговаря на изискванията на съответния клас. За много от проектите често се използва и информация от интернет. Работата над проекти развива изследователските умения и повишава мотивацията за самообразование.Още от раздела

Подготвителна група

Методите, чрез които се реализира образователната стратегия в подготвителната група включват традиционни и реформаторски идеи, които са взаимно свързани и балансирани...Детска къща

В къща на детето «Мария Монтесори» се обучават деца на възраст от 2 до 6 години...Монтесори метод

Мария Монтесори смята, че всяко дете по природа е умно и талантливо...

гр.Бургас
ул.Драма 11
тел.: 056/ 825 673,
0879 400 194
0879 400 193


2014 ЧНУ "Д-р Мария Монтесори"
Всички права запазени


Powered by Suzara web design
Виртуална разходка в училището